သေသောတရားရုံး

အဆိုပါ လူသေ၏တရားရုံးSideshow Collectibles ၏မူလစီးရီးသည်ကောင်းကင်နှင့်ငရဲတို့၏စစ်ပွဲအကြောင်းပြောပြသည်။

14 ထုတ်ကုန်

14 ထုတ်ကုန်